Fundación

Fundación Diáspora Galega

No espírito de Galegos na diáspora vive a necesidade de axudar e compartir con outras persoas aportando o mellor para a comprensión do fenómeno da diáspora galega no mundo. É o desexo do autor que estas sementes podan xerar beneficios para a sociedade e que no futuro, construan unha entidade que poda chamarse “Fundación  Diáspora Galega”.

Un interese especial vai dirixido a aqueles traballos que poidan amosar preocupación social da integración entre as comunidades de inmigrantes, como unha axuda as xeracións máis novas que vencelladas á diáspora continuen a construír compromiso e manteñan vivo o esforzo e o patrimonio que miles de galegos e galegas levan espallado polo mundo.

VISIÓN
Entidade de apoio ó estudo, investigación, difusión e desenvolvemento das comunidades galegas no exterior.

MISIÓN

* Apoiar traballos que podan demostrar interese social, de integración entre as comunidades de inmigrantes
* Axudar as novas xeracións que vencelladas á diáspora podan construír compromiso e manter viva a cultura de Galicia.
* Protexer a inmensa riqueza que a nosa cultura ten espallado polo mundo.

OBXECTIVOS

* Impulsar a investigación e posterior difusión do fenómenos da migración.
* Ofrecer bolsas de estudo e bolsas de apoio aos proxecto orixinais, de autores galegos comprometidos que viven fóra de Galicia

VALORES

* Concordia
* Cultura
* Respecto
* Denunciar a escravitude
* Dereito ao traballo

Fundación Diáspora Galega

Riga, abril, 2005/2009

No espírito de Galegos na Diáspora vive a necesidade de axudar e compartir cos demais aportando o mellor para o coñecemento do fenómeno da diáspora galega no mundo. É desexo do autor que estas sementes xeren beneficio para a sociedade e que no futuro póidase crear unha entidade que pase a denominarse “Fundación Diáspora Galega”.

Este interese diríxese a traballos que poidan demostrar unha preocupación social de integración entre as comunidades de emigrantes como unha axuda ás novas xeracións que estando ligados á diáspora poidan crear un compromiso e seguir mantendo vivo o esforzo que miles de galegos e galegas conservaron como patrimonio expandiéndose e divulgado polo mundo.

VISIÓN

Entidade de apoio ao estudo, investigación, difusión e desenvolvemento das comunidades galegas no exterior.

MISIÓN

 • Apoiar traballos que poidan demostrar un interese social de integración entre as comunidades de emigrantes
  Axudar ás novas xeracións que estando ligados á diáspora poidan crear un compromiso e manter viva a cultura galega.
  Protexer a inmensa riqueza que a nosa cultura ha expandido e divulgado polo mundo.

OBXECTIVOS

 • Fomentar a investigación e o seu posterior divulgación do fenómeno migratorio
  Dotar becas e bolsas de axuda destinadas aos proxectos orixinais autores galegos comprometidos que vivan fose de Galicia

VALORES

 • Concordia
  Cultura
  Respecto
  Denunciar escravitude
  Dereito ao traballo

Riga, Abril, 2005/2009


Fundación Diáspora Galega

In the spirit of Galegos na Diáspora lives need to help and share with others providing the best for understanding the phenomenon of the Galician diaspora in the world. It is the wish of the author that these seeds will generate benefits for society and that in future may create an entity that should be renamed “Fundación Diáspora Galega”.

This interest is directed to work that can demonstrate a concern for social integration among immigrant communities as an aid to the younger generation that being linked to the diaspora can build commitment and still keep alive the effort that thousands of Galician people have retained expanding heritage and disseminated by the world.

VISION

Entity support study, research, outreach and community development overseas Galician.

MISSION

* Support work that can demonstrate social interest of integration among immigrant communities
* To help the younger generation that being linked to the diaspora can build commitment and keep alive the culture of Galicia.
* Protect the immense wealth that our culture has expanded and disseminated by the world.

OBJECTIVES

* Promote research and subsequent dissemination of migration
* Provide scholarships and bursaries to support the original draft committed Galician authors who live outside of Galicia

VALUES

* Concordia
* Culture
* Respect
* Report slavery
* Right to work

Riga, April, 2005/2009

Advertisements

4 thoughts on “Fundación

 1. Desde Barcelona España felicito a tdos los vecinos de nuestro pueblo Chaguazoso que es el mas bonito de la provincia de Ourense, y os deseamos la familia Vázquez mucha felicidad y añor para este año que empieza, zalo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s